Menu

Játékszabályzat és Adatvédelmi Szabályzat

„EGY DOBOZ TEJ MOST 50 EZER FORINTOT ÉRHET”
promóció
hivatalos részvételi és játékszabályzata és adatkezelési szabályzata


1.    PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1    Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK). (székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky utca 2., adószám: 15720632-2-51) (továbbiakban: Szervező) országos, „EGY DOBOZ TEJ MOST 50 000 FT- OT ÉRHET nevű promóciót szervez (továbbiakban: Játék) az alábbi játékszabályzatban (továbbiakban: Játékszabályzat) ismertetett feltételek szerint.


2.    A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1    A Szervező megbízásából az Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Ady E. u. 41. cégjegyzékszáma: 13-09-140780) által lebonyolított (továbbiakban: Lebonyolító) Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a)    14. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes – vagy a 2.5 pontban foglaltak szerint korlátozottan cselekvőképes – természetes személy,

b)    aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában felsorolt termék vásárlását követően a 4. pontban írt időtartam alatt az 5. pontban rögzített feltételnek megfelelően

(i) elektronikusan regisztrál a www.hogymindenkihazaerjen.hu domain alatti weboldalon (továbbiakban: Promóciós weboldal),

(ii) a sikeres regisztrációt követően feltölti a Játékszabályzat 3. pontjában felsorolt termékek vásárlást igazoló blokkján szereplő AP kódot, ún. 9 (kilenc) jegyű promóciós kódot (továbbiakban: Promóciós kód) a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap) és pontos időpontját (óra-perc), illetve online vásárlás esetén a számla sorszámát valamint a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap). (együttesen a továbbiakban: Pályázat)

A Szervező kizárólag azokat a blokkokat illetve elektronikus számlákat/megrendelés visszaigazolást fogadja el, amelyen a vásárolt, 3.1 pontban megjelölt termékek valamelyike feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható maga a termék és a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 4.1 pontban megjelölt időtartam alá esik.
Amennyiben a blokkon a „Gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a Játékban részt venni szándékozó személy feladata, hogy a vásárlás helyszínén az üzlettel ráírassa a blokkra a vásárolt termék(ek) pontos nevét, valamit a blokkot aláírassa és lepecsételtesse az üzletben.

(iii) regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint
 
(iv) az adott vásárlást igazoló blokkot a Játék végétől számítva még legalább 60 napig megőrzi (továbbiakban: Játékos) és nyertessége esetén a vásárlást igazoló blokkot vagy online vásárlás esetén az online számlát a Szervezőnek, vagy a megbízott Lebonyolítónak bemutatja.

2.2    Az online játékszolgáltatást a Szervező a Lebonyolító közreműködésével biztosítja.

2.2.1    A Játékban kizárólag a Promóciós weboldalon keresztül beérkező Pályázatok vehetnek részt, egyéb internetes oldalakról beérkező Pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

2.3    Egy játéknap 00:00:00 órától 23:59:59 óráig tart.

2.4    A Játékban Játékosként nem vehetnek részt:

a)    a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozó. 

2.5    Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes, 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú (a továbbiakban: korlátozottan cselekvőképes), úgy a Játékban való részvételre csak akkor jogosult, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átvételének és átadásának kötelező előfeltétele minden korlátozottan cselekvőképes Játékos esetében. A korlátozottan cselekvőképes személyek a Játékban való részvétel esetén kötelesek a Lebonyolítónak postai úton (Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft., 1143 Budapest, Ilka utca 50.) vagy e-mailen a nyertesértesítő e-mail feladójának szkennelve megküldeni az 1. sz. mellékletben csatolt, törvényes képviselőjük (pl.: szülő, gondnok, gyám) által aláírt nyilatkozat példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának is kötelező előfeltétele. Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes Játékos a Szervező felhívására 15 naptári napon belül nem juttatja el a hozzájáruló nyilatkozatot, illetve a törvényes képviselő úgy nyilatkozik, hogy a Játékban történő részvételhez nem járult hozzá, a Szervező a korlátozottan cselekvőképes Játékost kizárja a Játékból és a megadott személyes adatait haladéktalanul törli.

2.6    A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A játékszabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 11.10.3. pontban foglalt feltételek szerint. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Promóciós weboldalon elérhető, megtekinthető (www.hogymindenkihazaerjen.hu).


3.    PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

3.1    A játékban a 1,5%-os 1l-es kiszerelésű Riska UHT tejek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő részvételhez legalább 1 (egy) darabot kell vásárolniuk.

 

4.    PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1    A Játék 2022. augusztus 1. 00:00 órától 2022. október 31. 23:59 óráig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

4.2    A Játék teljes időtartamán belüli játékperiódusok az 5.6 pontban olvashatók.


5.    A PROMÓCIÓ MENETE

5.1    A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt, oly módon, hogy a 4.1 pontban meghatározott promóciós időszakban beküldik a 3.1 pontban meghatározott Promóciós termékek vásárlását igazoló blokkon található 9 (kilenc) jegyű AP kódot a Promóciós weboldalon, ) a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap) és pontos időpontját (óra-perc), illetve online vásárlás esetén a számla sorszámát, valamint a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap), illetve online vásárlás esetén a számla sorszámát,  valamit a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap) – www.hogymindenkihazaerjen.hu – keresztül és feltöltik az oldalra. A nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.
A Szervező kizárólag azokat a blokkokat vagy elektronikus számlákat fogadja el, amelyen a vásárolt, 3.1 pontban megjelölt termékek valamelyike feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható maga a termék és a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 4.1 pontban megjelölt időtartam alá esik.
Amennyiben a blokkon a „Gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a Játékos feladata, hogy a vásárlás helyszínén az üzlettel ráírassa a blokkra a vásárolt termék(ek) pontos nevét, valamit a blokkot aláírattassa és lepecsételtesse az üzletben.

5.2    A Játékosoknak a Promóciós weboldalon első lépésben meg kell adniuk születési dátumukat. Amennyiben a beküldött adatok alapján a Játékos kora megfelel a 2.1 pontban meghatározott feltételnek, úgy a Játékos beléphet a nyereményjáték online felületére. A Pályázat elküldéséhez a Promóciós weboldalon a regisztráció során meg kell adni a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban: Személyes adatok).

A regisztráció során a Játékosnak lehetősége van arra is, hogy a Facebookon használt adataival töltse fel a regisztrációs adatainak egy részét, de ez esetben engedélyeznie kell a regisztráció során a Facebook logóval ellátott “Regisztráció Facebook fiókkal” gombra kattintva, hogy a rendszer a Facebookon megadott adataihoz hozzáférjen (név, e-mail cím), de ezt követően az így regisztrálóknak is meg kell adniuk telefonszámukat.

Az adatok megadását, valamint a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a rendszer automatikus tájékoztató e-mailt küld a regisztráció aktiválásáról a rendszer által generált jelszóval a Játékos által megadott e-mail címre (csak a nem Facebook fiókkal regisztrált Játékosok számára). A Játékosok a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.

5.3    A regisztráció aktiválását (a megadott e-mail címre kiküldött linkre kattintva a regisztráció megerősítését) követően a Promóciós weboldalra az e-mail cím és a jelszó megadásával, vagy a Facebook logóval ellátott "Bejelentkezés Facebook fiókkal" gombra kattintva tud belépni a Játékos, és itt tudja feltölteni a Pályázatot. A kis és nagy betűk között a rendszer nem tesz különbséget.

5.4    A Pályázat elküldését követően a Promóciós weboldal automatikus visszajelzést küld a Játékosnak a kódfeltöltés sikerességéről, illetve a bejelentkezést követően az általa online feltöltött kódok státusza az adott Játékos számára megjelenik, és lekövetheti a feltöltött kódok aktuális állapotát. A Promóciós weboldalon külön üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a feltöltött kód hibás, vagy ha a feltöltött kóddal már játszottak.

A nyertesként kisorsolt Játékosokat a rendszer automatikus e-mail üzenetben értesíti a nyertesség tényéről. A napi és heti nyereményekre kisorsolt Játékosokat a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül e-mail üzenetben értesítjük a további lépésekről.

5.5    A Játékba az online felületen beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverére való beérkezésük időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Játék szervere a mérvadó.

5.6    Játékperiódusok:

Teljes játékperiódus: 2022. augusztus 1. 00:00:00 órától 2022. október 31. 23:59:59 óráig tart.

5.7    További részvételi feltételek:

Egy játékos a promóció teljes időtartama alatt legfeljebb 1 nyereményre jogosult, a nyeremény sorsolásban viszont annyiszor vehet részt ahány kódot a teljes promóció időtartama alatt feltöltött.

 

6.    NYERŐ PERIÓDUSOK

6.1    A nyeremények tekintetében a teljes játék periódus lezárultát követően elektronikus sorsolás keretében 34 db nyertes és 68 db pótnyertes kerül kisorsolásra 2022. november 4-én 10:00 órakor közjegyző jelenlétében Dr. Kuti Szilvia Közjegyzői Iroda, Budapest, Szervita tér 5, 1052). A nyeremények sorsolása nyilvános.

 

6.2    A Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú, a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kóddal, illetve online vásárlás esetén a számla sorszámával jogosult pályázni.  A Játékos egy a jelen Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kódot csak egyszer küldhet be kivéve abban az esetben, ha a vásárlás dátuma eltérő, ekkor 2 feltöltött AP kód lehet azonos.

6.3    Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

6.4    Minden érvényes Pályázat a Játék teljes időtartama során csak egyszer, az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban.

6.5    A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

6.6    A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Játék végét követően még legalább 60 napig őrizzék meg a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkot vagy elektronikus számlát, ugyanis a nyereményre való jogosultsághoz a blokkot vagy online vásárlás során kapott számlát (akár nyomtatott formában) a Lebonyolító ellenőrzés céljából, a Nyertes értesítését követő 15 naptári napon belül minden esetben bekéri.

6.7    A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák, vagy amit saját Facebook profil megadásával küld be a Játékba. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál a Promóciós weboldalon, vagy nem saját Facebook profilt vesz igénybe, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, a Lebonyolító, és az adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

6.8    A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vagy Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak és/vagy adatfeldolgozónak okoztak. A Szervező és a Lebonyolító az esetleges téves kizárásokért felelősséget nem vállal.

6.9    A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, a Lebonyolító és az adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6.10    A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Promóciós weboldal és
a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

6.10.1    hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

6.10.2    megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését     vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer     biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

6.10.3    kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való
beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Promóciós weboldalon, a Promóciós weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

6.10.4    nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások
propagálását és/vagy hirdetését;

6.10.5    bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely
részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

6.11    A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékból, valamint a jövőben meghirdetésre kerülő további játékaiból a Játékos minden kétséget kizáró módon történő beazonosítását követően haladéktalanul kizárja azt a Játékost, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Promóciós weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Promóciós weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a Promóciós weboldalon folytatandó tevékenységet.


7.    NYEREMÉNYEK, NYERTESEK

7.1    Azon játékos, aki a 4. pontban meghatározott promóciós időszakban, a 6. pontban meghatározott sorsolás során, előre kisorsolt bármelyik nyerő időpontban vagy azt követően az ahhoz legközelebb eső idő pillanatban (hónap, nap, óra, perc, másodperc) tölti fel a 3.1. pontban rögzített promóciós termék vásárlását igazoló blokk AP kódot, online vásárlás esetén pedig a számla sorszámát valamint a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-nap) és pontos időpontját (óra-perc), ezáltal érvényes Pályázatot küld be, akkor az adott nyerő periódus szerint a következő nyereményekre lesz jogosult:


A Játék teljes idejére vonatkozóan összesen 34 (harmincnégy) darab nyeremény kerül kisorsolásra az összes érvényes Pályázat között. A nyereményeket megnyerő Játékosok (a továbbiakban: Nyertesek) 1 (egy) db 50 ezer Forint értékű Decathlon ajándékutalványt nyernek (a továbbiakban: Nyeremény).
A további részletekről a Lebonyolító tájékoztatja a Nyerteseket.

Amennyiben a Nyertese igazolhatóan saját hibájából vagy tőle nem független okból, így például késői jelentkezés vagy többszöri, esetleg nem teljesíthető módosítási kérések miatt nem tudja felhasználni a Nyereményt, az arra való jogosultságát elveszíti.

A Szervező a fel nem használt Nyeremények értékét nem téríti meg a Nyertesek részére.

7.2    A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a nyertesek, sem más nem jogosult követelni a Szervezőtől, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

7.3    A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

7.4    A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.


8.    NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

8.1    A nyerteseket a Játékot működtető rendszer automatikus e-mail üzenetben értesíti a nyertesség tényéről.
 
8.2    A Nyertesek által a regisztrációjuk során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertesértesítőt és jelen Játékszabályzat 2. számú mellékleteként szereplő adatközlő nyilatkozatot küld (a továbbiakban: Nyertesértesítés).

A Nyertesértesítés e-mailben történő megküldését követően a Nyertesnek kitöltve, kinyomtatott és aláírt formában 15 naptári napon belül el kell juttatni az adatközlő nyilatkozatot és a nyertes promóciós termék vásárlását igazoló blokkot (a feltöltött AP kóddal) vagy online vásárlás esetén a kapott számlát (a feltöltött számla sorszámmal), a Lebonyolító számára.

Az adatközlő nyilatkozat visszaküldése és a nyertes kódot tartalmazó blokknak vagy elektronikus számlának a Lebonyolítóhoz történő eljuttatása levélpostai úton lehetséges (cím: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft., 1143 Budapest, Ilka utca 50.) vagy elektronikusan a következő címre elküldve: hogymindenkihazaerjen@brigthly.hu

A Szervező és a Lebonyolító javasolja a Nyerteseknek, hogy a blokkot vagy az online vásárlás során, amennyiben nyomtatott számlát kapott, elküldés előtt előzetesen fotózza le vagy szkennelje be (hogy rendelkezzen blokkmásolattal), valamint, hogy könyvelt postai küldeményként (ajánlott levélben) adja fel. A postai kézbesítés folyamata során esetlegesen elveszett, eltűnt, megrongálódott (beazonosíthatatlan, olvashatatlan) küldeményekért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

A Nyertesek a nyertesség értesítésére, a nyeremények kézbesítése érdekében választ kell adjanak a további elérhetőségekkel kapcsolatban. Ez alapján a Lebonyolító felveszi a kapcsolatot a Nyertessel a nyeremény átvételéhez szükséges adatok megadása és a nyertes kódot tartalmazó blokk vagy elektronikus számla bemutatása érdekében. A Nyertesek adataik önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzat 10. pontja szerint azokat kezelje, valamint a Játék idején hatályos erre vonatkozó adótörvényben megjelölt határidőig tárolja.

8.3    A nyereményeket a Játékosok a nyereményre való jogosultságuk igazolásától (nyertes AP kód bemutatása, adatközlő nyilatkozat visszaküldése) számított 30 naptári napon belül kapják kézhez, futárszolgálattal történő kézbesítés útján.

A Nyertesekkel a Lebonyolító 15 napon belül legalább két alkalommal kísérel meg telefonon és/vagy e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben a nyertességről értesítő e-mail üzenet megküldését követő 15 napon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a Nyertessel, és a Nyertes ezen időszak alatt az adatközlő nyilatkozatot és a nyertes kódot tartalmazó blokkot sem juttatják el a Lebonyolítóhoz, a nyereményeik a 8.4 pont szerinti tartaléknyertest illetik meg. A tartaléknyertesek a Nyereményt a tartaléknyertességről szóló értesítésüktől számított 15 napon belül jogosultak követelni.

Amennyiben a nyereményre jogosult Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 6. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szervező a 6. pontban meghatározott napi nyerő időpontokat, (hónap, nap, óra, perc, másodperc) követően elsőként beküldött érvényes pályázat beküldőjét választja nyertesnek (a továbbiakban: Tartaléknyertes). A Tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött kódok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a 8.2, 8.3 pontban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes, vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes, vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 8.2, 8.3. pontokban foglalt időtartamon belül nem veszi át.
 
8.4    A nyeremények nyertesének kisorsolásakor 68 (hatvannyolc) Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A nyeremények esetén a Tartaléknyertes akkor léphet a kisorsolt Nyertesek vagy – adott esetben – a Tartaléknyertes helyébe, ha a Szervező megállapítja, hogy a Nyertes érvénytelenül pályázott vagy a Nyertes a nyereményéért a Lebonyolító által küldött értesítés elküldését követő 15 naptári napon belül nem jelentkezik.

A Nyertes köteles a nyertesség tényéről szóló értesítő levélhez csatolt Adatközlő nyilatkozatot (ld. Játékszabályzat 2. melléklete) kitöltve, aláírva, valamint a nyertes kódot tartalmazó vásárlást igazoló blokkot vagy online vásárlás esetén az elektronikus számlát átadnia – személyes átadás vagy postai úton történő beküldés vagy elektronikusan a promóciós e-mail címre – a Lebonyolítónak a Fődíj átvételéhez.
.
A nyeremény átvétele a online formában történik (e-mail formájában).

8.5    Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult.

8.6    A Nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, illetve a Nyeremény meghatalmazott útján is átvehetők, kivéve a 7.1. pont szerinti Fődíjat, amely meghatalmazott útján nem vehető át. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozót is, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, és a meghatalmazó, valamint korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a törvényes képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adószáma.

8.7    A Nyereményt – a Nyertes akadályoztatása esetén – a Nyertes közeli hozzátartozója vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. A Nyertes kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

8.8    A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás stb.) a Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (hibás vagy hiányos név vagy cím, e-mail cím stb.), kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


9.    ADÓZÁS

9.1 A Nyereményekhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán (futárszolgálattal történő kiküldésén) és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9.2    A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.


10.    ADATVÉDELEM

10.1    A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a Jelen Játékban beküldött Pályázatok ellenőrzése, Játékosok és Nyertes azonosítása, Nyertes nyertességről történő értesítése, Nyeremények kiküldése (a továbbiakban: Adatkezelés).

Az Adatkezelés a Játékszabályzat 5.2, 8.2, 1. melléklet, valamint 2. melléklet pontjaiban felsorolt, a Játékos által megadott Személyes adatok kezelésére vonatkozik.

10.2    Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 
10.2.1 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

10.2.2 nyertesség esetén nevüket és a nyertesség dátumát Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a www.hogymindenkihazaerjen.hu weboldalon.

A nyilvánosságra hozatal során azon nyertes Pályázatokat beküldő Nyertes (neve, valamint a nyertesség dátuma) jelenik meg, aki nyertességét már igazolta a megadott elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolító felé.

A Személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

10.2.3 A Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) és a Lebonyolító mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) a Játékosok által rendelkezésre bocsátott Személyes adatait (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cím, születési dátum, telefonszám) a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt (2022. augusztus 1- október 31-ig. és azt követően még 60 napig a jelen Játékszabályzat 10. pontjában írtak szerint kezeli. A Játékot követő 60. napot követően a Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából törli a Játékos Személyes adatait, azzal a kivétellel, hogy
●    az Adatkezelő a nyertes Játékosok adatait a Játék idején hatályos erre vonatkozó adózási törvényben megjelölt határidőig tárolja,
●    a 10.3 pontban írtakban érintett Játékosok adatait határozatlan ideig tárolja és kezeli.

10.3    A Szervező mint Adatkezelő határozatlan ideig kezeli a Játék regisztrációja során megadott Személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, e-mail cím) - de legfeljebb a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig - és a Játék lezárását követően gazdasági reklámot tartalmazó e-mail hírleveleket, marketing üzeneteket, direktmarketing tartalmú megkereséseket juttathat el azon Játékosok számára, akik a regisztráció során, az erre vonatkozó kitételt elfogadják és kifejezetten hozzájárulnak.

10.4    A Szervező szavatolja, hogy az Adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. mint Adatfeldolgozó az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján adatok feldolgozását végzi (Infotv. 3. § 18. pont, GDPR 4. cikk 8. pont és 28. cikk), az Adatkezelő nevében, az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján Személyes adatokat kezel. Adatfeldolgozó jogosult további adatfeldolgozót igénybe venni.

10.5    A Személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül sor.
A Személyes adatokat a Játék megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg.

10.6    A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a Szervezőnél, mint Adatkezelőnél Személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi címen: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 1143 Budapest, Ilka utca 50.

Az adatok kezelője: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK).
Az adatok feldolgozója: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft., valamint annak a Játék lebonyolításában részt vevő szerződéses alvállalkozói.

10.7    Amennyiben a Játékos Személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

10.8    A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

10.9    Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben a hogymindenkihazaerjen@brightly.hu email címen, vagy postai levél útján a következő̋ postai címen az IS Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. 1143 Budapest, Ilka utca 50. címen, a levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az Adatkezelés megszüntetéséről és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be Személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

10.10    A Játékos a Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hogymindenkihazaerjen@brightly.hu címen e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos  pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozó és az esetleges további adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

10.11    A Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Játékhoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Promóciós weboldal rendszerének beállításainál, illetve a Játékosnak a Promóciós weboldalhoz tartozó profil oldalán módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.12     A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

10.13    A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

10.14     Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
A Játékos elismeri és elfogadja, hogy Személyes adatainak a Promóciós weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

10.15     Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Játékos következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10.16    Jogorvoslati lehetőségek az Adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a Személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételesesetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársaink is a hogymindenkihazaerjen@brightly.hu e-mail címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.


11.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért,
ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2    A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.hogymindenkihazaerjen.hu weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Promóciós weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

11.3    A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.4    A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.hogymindenkihazaerjen.hu domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

11.5    A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promóciós weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Promóciós weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.6    Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.7    A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáféréséért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

11.8    A Szervező, a Lebonyolító és az akcióban résztvevő kiskereskedelmi üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a vonatkozó jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják a felelősségüket a blokkok nyomtatási vagy egyéb hibájáért.

11.9    Hamis vagy hamisított vásárlást igazoló blokkok és az online vásárlás során kapott számlák, beleértve ezek külső vagy belső felületének bárminemű manipulációját, érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. Az akcióban résztvevő blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősséget a nyerő blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákért.

11.10    A Szervező fenntartja a jogot, hogy

11.10.1    a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járványhelyzet vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

11.10.2    elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot.

11.10.3    előre nem látható okok miatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket megváltoztassa vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.hogymindenkihazaerjen.hu honlapon közzéteszi, valamint e-mailben tájékoztatja azon Játékosokat, akik az e-mail címüket a regisztráció során a Szervező rendelkezésére bocsátották.

11.11    A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető Nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés, kártalanítás igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

11.12    A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

11.13    A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

11.14    A hivatalos Promóciós weboldal címe: www.hogymindenkihazaerjen.hu, amelyet a Szervező és a Lebonyolító a Játék meghirdetett napjától, 2022. augusztus 1-től legalább a Játék meghirdetett végéig, 2022. október 31 23:59:59 óráig üzemeltet, a Nyertesek nyilvános meghirdetése érdekében határozatlan ideig.

11.15    Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


12.    PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

12.1    A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet: hogymindenkihazaerjen@brightly.hu

Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

12.2    Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

12.3    A Játékról részletes információk a www.hogymindenkihazaerjen.hu weboldalon érhetők el.

12.4    Promóciós ügyfélszolgálat:hogymindenkihazaerjen@brightly.hu


Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK)
8200 Veszprém, Bajcsy Zsilinszky utca 2.

Budapest, 2022.07.30.